پنجره جوهری

مزه ای در جهان نمی بینم/دهر گویی دهان بیمار است. طالب آملی

می تراشید صورت خود را

مرد پیکرتراش اجباری

شکل یک زن پس از خود آزاری...

 

| | معین | |

www . night Skin . ir