پنجره جوهری

مزه ای در جهان نمی بینم/دهر گویی دهان بیمار است. طالب آملی

آواز دخترک کولی

میان بوته های تمشک

آخرین روزهای بهاری.

..........................................

یک پا و دو عصا

بساط مرد روی سرعت گیر

بادهای شمالی بندر.

 

| | معین | |

www . night Skin . ir